Lillies (Detail)
Epstein, Jacob (1880 - 1959)
1936, gouche, 58.4cm X 45.7cm
 


By Jacob Epstein 1880 - 1959

See artist profile